Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Zduny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.ugzduny.nv.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Zduny

Zduny 1C

99-440 Zduny

Tel. 46 838 74 26

email: sekretariat@gminazduny.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu), ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej. Przykładem takich informacji są wnioski o udostępnienie informacji publicznych, petycje, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • Możliwość zmiany odstępu pomiędzy akapitami;
 • Możliwość zmiany odstępu miedzy wierszami;
 • Możliwość zmiany odstępu miedzy słowami;
 • Możliwość zmiany odstępu między literami.

 

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 • ALT + H – Wyszukiwarka
 • ALT + G – Strona główna
 • ALT + M – Mapa strony
 • ALT + K – Kontrast
 • ALT + L – Powiększenie czcionki
 • ALT + S – Pomniejszenie czcionki
 • ALT + J – Domyślny rozmiar czcionki
 • ALT + Q – Na górę strony

Ułatwienia na stronie www.gminazduny.pl

Strona internetowa www.gminazduny.pl posiada następujące ułatwienia.

W lewym górnym rogu na stronie www.gminazduny.pl znajduje się ikonka niepełnosprawności klikając na nią mamy następujące narzędzia dostępności:

 • Zwiększ tekst,
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatywny kontrast
 • Jasne tło
 • Linki podkreślone
 • Czytelne czcionki
 • Resetuj

Po naciśnięciu jednego z wyświetlanych narzędzi dostępności można dostosować obraz do zapotrzebowania odbiorcy.

Data sporządzenia deklaracji na BIP

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Surma
e-mail: sekretariat@gminazduny.pl
Telefon: 46 838 74 26, 573 447 014

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które maja być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Zduny mieści się pod adresem Zduny 1C, 99-440 Zduny.

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością, znajdujący się przy schodach.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu głównym.

Dla osób z niepełnosprawnościami dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Informacji interesantom, w którym biurze należy daną sprawę załatwić udzielają pracownicy Urzędu. Jeśli wystąpi potrzeba, pracownicy z biur ulokowanych na piętrze budynku schodzą do interesanta i załatwiają sprawę.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek Urzędu Gminy Zduny składa się z 2 kondygnacji.

Na parterze znajduje się:

1. Referat Finansowy.

2. Kasa.

3. Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

5. Biuro wyznaczone do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Na piętrze znajduje się:

1. Biuro Wójta Gminy Zduny.

2. Referat Organizacyjny.

3. Biuro Rady.

4. Referat Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych.

5. Biuro Pełnomocnika ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (Koordynatora do Spraw Dostępności).

6. Urząd Stanu Cywilnego.

7. Sala Konferencyjna.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.) Urząd Gminy Zduny zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 cyt. ustawy, dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

W związku z powyższym osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z następujących form:

– telefonicznie na nr: 46 838 74 26,

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zduny, 99-440 Zduny,

– pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminazduny.pl .

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Należy podkreślić, że osoba uprawniona może wskazać konkretnego tłumacza z rejestru, który posługuje się właściwą odmianą języka migowego.

Poniżej link do Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN) prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego:

https://www.lodzkie.eu/page/307,sprawy-ktorymi-zajmuje-sie-wydzial.html?id=678

 

Przejdź do treści