Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 1. Administratorem przetwarzanych przez Urząd Gminy Zduny danych osobowych jest Wójt Gminy Zduny, siedziba: 99-400 Zduny, Zduny 1C tel. sekretarz@gminazduny.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Paweł Modrzejewski, kontakt: inspektor@kiodo.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, aby:
 • wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań własnych gminy lub zleconych i powierzonych gminie do wykonania.
 • wykonywać zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi,
 • wypełniać obowiązki prawne ciążące na Wójcie
 • prowadzić postępowania w sprawach indywidualnych należących do właściwości Wójta,
 • wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są odpowiednio:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
 • 6 ust. 1 lit. e RODO – dane są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi,
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – w wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub z którymi gmina zawarła odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania np. w zakresie wywozu odpadów komunalnych lub azbestu, czy obsługi IT.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania.
 3. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, uniemożliwi podjęcie czynności urzędowych lub zawarcie umowy.
 7. Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich.

 

Przejdź do treści